*
 
м.Мукачево

Методична робота

 

Казкотерапія

оздоровлення дітей дошкільного віку»

"Ми беремо дитину із теплих бітьківських рук і своєю турботою, увагою зберігаємо ауру радості яку випромінює кожна щаслива сім'я, та створюємо їх для тих дітей, котрі не відчули на собі її лагідних променів. Ми стаємо своєрідним захисником повноцінного щасливого дитинства"

 

КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

     Постановка проблеми. Як медиків, так і педагогів хвилює прогресуюче погіршення здоров'я дітей. На сьогодні у дошкільному віці кількість практично здорових дітей становить лише 3-4 %.

     Народження здорової дитини стало рідкістю, зростає кількість вроджених аномалій, мовних розладів у малюків тощо. Причин росту патології безліч. Насамперед, це погана екологія, незбалансоване харчування, інформаційні та нейропсихічні перевантаження, і, нарешті, зниження рухової активності, яка є потужним біологічним стимулятором життєвих функцій зростаючого організму.

      Потреба в рухах становить одну з основних фізіологічних потреб дитячого організму і безперечно є одним із найголовніших показників його нормального формування і розвитку. Рухи в будь-якій формі, адекватні фізіологічним можливостям дітей, завжди виступають як засіб оздоровлення - цим можна пояснити високу ефективність найрізноманітніших методик і форм проведення занять, коли їх підґрунтям є загальний вплив на організм у поєднанні зі спеціальними фізичними вправами.

       Мета консультації: висвітлення можливостей застосування казкотерапії у поєднанні з іншими традиційними і нетрадиційними методами у процесі оздоровлення дітей дошкільного віку.

   Аналіз останніх досліджень і публікацій. Доведено, що фізичні вправи істотно впливають на підвищення емоційного тонусу дітей дошкільного віку.

      Під час занять із фізичної культури в дитини поліпшується настрій, з'являється почуття радості, задоволення. Фізичні вправи при правильному психолого-педагогічному підході є потужним оптимізувальним фактором, а також засобом оздоровлення і всебічного гармонійного розвитку дитини.

      Ефективність виконання дошкільниками фізичних вправ значно поліпшується, якщо їх виконання відбувається на позитивному емоційному тлі, яке, зокрема, може забезпечити використання фольклорних творів.

     

 Науково доведено, що фольклор є одним із найвпливовіших засобів урізноманітнення процесу фізичного виховання шляхом знаходження нових форм розвитку творчо-рухової ініціативи дітей.

Проте включення фольклору до процесу фізичного виховання дітей дошкільного віку вимагає виконання таких вимог:

- дітям мають бути добре знайомі запропоновані для виконання фізичні вправи, а фольклорний матеріал (потішки, примовки, загадки, казки, лічилки, скоромовки тощо) - відповідати віковим особливостям;

- для раціональної організації рухової активності дітей необхідна часта зміна вправ при багаторазовій повторюваності рухів;

- неабиякого значення набуває яскраве й образне виконання дітьми рухів;

- педагог має враховувати, з одному боку, розвивальний характер навчального матеріалу, а, з іншого, - його національний колорит;

- моторна щільність занять із фізичної культури, а також ранкових гімнастик, побудованих на фольклорному матеріалі, може досягати 80%.

     Відомо, що основною формою організованого фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах є фізкультурні заняття.

      Мотиви виконання активних дій дітьми на заняттях різноманітні. У дітей старшого дошкільного віку переважає мотив емоційної привабливості. Завдяки вправі, що має назву, наприклад "Колобок", діти уявляють образ того або іншого персонажа і намагаються якнайкраще, виразніше передати його. Образ допомагає також якісно виконувати основні рухи ("Вродлива лисиця" - ходьба з гордою поставою).

    Фізичні вправи в поєднанні з фольклором у структурі заняття розташовуються в певному порядку, який обумовлений фізіологічними і психологічними особливостями дитячого організму. Важливо побудувати фізичне заняття таким чином, щоб підготувати дітей до сприйняття і більш складних вправ, виконання яких сприяє вирішенню завдань рухового розвитку дошкільників.

        Розглянемо більш докладно види фольклорних занять із фізичної культури

- творчо-рухові заняття, засновані на одному з видів усної народної творчості - потішках, загадках, казках. При проведенні фізичних вправ доцільно використати 4 - 5 потішок, загадок рухового характеру, а також сюжет однієї або двох казок, доповнюючи їх потішками і загадками;

- сюжетні фізкультурні заняття з додаванням елементів фольклору. Ці заняття проводяться у формі «рухової» розповіді або казки;

 - театралізовані фізкультурні заняття з використанням імітаційних, мімічних і пантомімічних вправ, інсценівок та ігор - драматизацій. Діти виконують різні ролі, наслідуючи або копіюючи дії людини, зображуючи тварин, птахів тощо;

- музично - ритмічні заняття, засновані на українських народних піснях і танцях, іграх і хороводах;

- ігрові фізкультурні заняття, побудовані на українських народних рухливих іграх;

- традиційні заняття з використанням елементів фольклору, які пожвавлюють процес навчання, урізноманітнюють його;

- інтегровані фізкультурні заняття з елементами фольклору .

      Крім зазначених форм роботи, фольклорні твори доцільно включати як до фізкультурно-оздоровчої роботи, так і до активного відпочинку дітей. Безперечно, кожний із зазначених видів занять містить у собі елементи казкотерапії.

        Казкотерапія є досить давнім психолого - педагогічним методом. Знання про світ, філософію життя споконвіків передавалися з вуст у вуста, а також записувалися; кожне покоління перечитувало і засвоювало їх .

    Сьогодні під терміном "казкотерапія" розуміється спосіб передачі знань про духовне виховання і соціальну реалізацію людини. Саме тому казкотерапію називають системою виховання, співзвучною духовній природі людини .

Науковці виокремлюють такі чотири етапи розвитку казкотерапії:

- усна народна творчість. Початок цього етапу - в глибині століть, але процес усної (а пізніше й письмової) творчості триває і донині;

- збирання і дослідження міфів і казок. Дослідження міфів і казок у психологічному, глибинному аспекті пов'язане з іменами К.Юнга, Б.Беттельхейма, В.Проппа та ін.;

- психотехнічний, оскільки немає жодної педагогічної, психологічної або психотерапевтичної технології, у якій би не використовувався прийом «склади казку», тому сучасні практичні підходи застосовують казку як техніку;

- інтегративний. Цей етап пов'язаний з розумінням казкотерапії як органічної людському сприйняттю виховної системи, перевіреної багатьма поколіннями наших предків.

 

 

Перші кроки разом із малятами

КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ

Джанні Родарі

 - Скільки є 1.придума­ти нові назви до відомих казок.2.«чарівна паличка», великим). Коли дитина вміє оперувати «чарівною паличкою», вона сама починає діяти, визволяючи своїх героїв, допомагаючи їм.

«Казка навиворіт».а мишенята - працьовитими.

Метод «перебирання».            Ні, три сини.

-            Купив собі коня.

-5. 6.                 До до­бре відомих казок пропонуємо дітям внести змі­ни. Наприклад: у «Ріпці» вирощували не ріпку, а диню.

Казки за аналогією.9. 

 

Розвиток дрібної моторики це один з найважливіших показників інтелектуальної готовності малюка до шкільного навчання. Зазвичай, якщо у дитини добре розвинута дрібна моторика, вона завжди логічно міркує, в неї добре розвинута пам'ять, увага та зв'язна мова. Вчителі завжди відзначають, що першокласники дуже часто відчувають великі труднощі в опануванні навичок в письмі. Письмо - це складний навик, який включає виконання унікальних, координованих рухів руки. Отже техніка письма потребує сумісної злагодженої роботи м'язів кисті та всієї руки, а також розвиненого зорового сприйняття та довільної уваги.
Для повного оволодіння навичками письма необхідно мати певну функціональну зрілість кори головного мозку, у непідготовлених до письма дітей, при недостатньому розвитку дрібної моторики та зорового сприйняття і уваги, як правило, приводить до стану тривоги дитини у школі та негативного ставлення до навчання. Тому в дошкільному віці дуже важливо розвивати механізми, які потім будуть необхідні для оволодіння письмом, створювати умови для постійного накопичення дитиною практичного та рухового розвитку і навичок ручної вмілості.
В дошкільному віці дуже важлиою рахується саме підготовка до письма, а не саме навчання писати, і це повинно починатися задовго до шкільної парти.Батьки, які в певний час починають приділяти належну увагу певним вправам, різноманітним завданням, іграм, що до розвитку дрібної моторики та координації рухів рук, наразі вирішують відразу два питання: по-перше, вони непрямим чином починають впливати в загальному інтелектуальному розвитку малюка, по-друге, вони його до оволодіння навичок письма, які в майбутньому обов'язково допоможуть уникнути різних проблем шкільного навчання. 
Основні види розвитку дрібної моторики рук

 

Пальчикова гімнастика ("Пальчикові ігри" - це як завжди, інсценування за допомогою пальців різних римованих казок та історій, виконання багатьох ігор вимагають брати участь обидві руки, що навчає дітей орієнтуванню в поняттях напрямку: «ліворуч», «праворуч», «вниз», «угору» то що. В ході пальчикових ігор малюки повторюють рухи дорослих, тим самим активізують моторику рук, таким чином виробляється уміння керувати своїми рухами, тренування спритності, концентрування уваги на одному з видів діяльності.

 

Гра "Моя сім'я".
Це пальчик - мій дідусь,
Це пальчик - моя бабуся,
Це пальчик - любимий татко,
Це пальчик - рідненька ненька,
Це пальчик - буду я,
От і вся моя сім'я! (Почергово згинають пальці, з початку великий)
Гра "Коники"По дорозі білою, гладкоюСкачуть пальці, як конячки.Цок-цок-цок, цок-цок-цок.Скаче жвавий табунець.(Пальчики "скачуть" по столу в ритмі вірша) 
Графічні вправи Завдання "Штрихування" Намалюйте контурну картинку, наприклад, фрукт, або овоч і дайте дитині заштрихувати картинку прямими рівними лініями, не виходячи за її контури. 
Завдання "Обведи малюнок" Намалюйте контурну картинку і дайте дитині обвести малюнок точно по лініях, не відриваючи олівець від паперу. 
Завдання "З'єднай по точках" Намалюйте контурну картинку пунктирними лініями і дайте дитині з'єднати пунктири (точки) однією суцільною лінією, не відриваючи олівець від паперу. 
Завдання "Намалюй фігури" Намалюйте дві геометричні фігури, одну велику, іншу маленьку дайте дитині намалювати всередині великої фігури, що поступово зменшуються фігури, а навколо маленької - поступово збільшуються фігури. Торкатися стінок попередньої фігури можна. Чим більше вийде фігур, тим краще. 
Завдання "Намалюй таку ж картинку" Намалюйте будь-яку картинку і дайте дитині повторити ваш малюнок. 
Завдання "Дорисуй картинку" Намалюйте ліву половину картинки і дайте дитині домалювати праву половину малюнка. 
Завдання "Графічний диктант" Дитині дається наступна інструкція: "Слухай уважно і проводь лінії під диктовку. Одна клітинка вгору, одна клітинка направо, одна клітинка вниз, одна клітинка направо» і т. д. " Візерунки можуть бути різними. 
Чим ще можна позайматися з дитиною, щоб розвинути ручну вмілість? • Розминати пальцями пластилін, глину;нанизувати великі і дрібні гудзики, кульки на нитку; грати з мозаїкою, конструктором, кубиками; грати з піском, водою; різати ножицями (аплікація, симетричне вирізування, вирізання різних фігурок)малювати різноманітними матеріалами (олівцем, ручкою, крейдою, аквареллю, кольоровою крейдою, гуашшю)